Villkor

1. Användarvillkor

Tillgång till och användning av k2corporatemobility.com (“Webbplatsen”) tillhandahålls av K2 Corporate Mobility på de villkor som anges nedan. Genom att komma åt och använda webbplatsen kommer du att vara bunden av dessa villkor. Observera att dessa villkor kan ändras från tid till annan, så de bör kontrolleras regelbundet. Varje gång du vill använda vår webbplats, vänligen kontrollera dessa villkor för att säkerställa att du förstår villkoren som gäller vid den tidpunkten. Fortsatt användning av denna webbplats kommer att anses acceptera de uppdaterade eller ändrade villkoren. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda vår webbplats.

2. Användning av webbplatsen

Du godkänner att du endast ska använda webbplatsen för lagliga ändamål, för ditt eget personliga eller interna affärsbruk.

3. Upphovsrätt

Alla upphovsrätter, varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter på denna webbplats tillhör K2 Corporate Mobility eller dess licensgivare. Alla upphovsrättsmeddelanden i originalmaterial måste behållas.

Förutom information relaterad till dina personuppgifter (t.ex. information som tillhandahålls i kontaktformulär), ger du K2 Corporate Mobility en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, modifiera, publicera, överföra och visa alla innehåll som du skickar in på webbplatsen för alla ändamål.

Denna webbplats får inte på något sätt modifieras, demonteras, dekompileras eller bakåtkonstrueras. Ingen del av webbplatsen får reproduceras utan vårt uttryckliga tillstånd.

4. Tillgänglighet

Även om vi strävar efter att säkerställa att webbplatsens tillgänglighet förblir hög och upprätthålla kontinuiteten på webbplatsen, är internet inte alltid en stabil miljö. Vi garanterar inte att vår sida, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten. Vi ska inte hållas ansvariga om, av någon anledning, webbplatsen är otillgänglig när som helst. Tillgång till webbplatsen kan tillfälligt stängas av och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför vår kontroll. Vi ska inte hållas ansvariga för underlåtenhet att tillhandahålla eller försena oss med att tillhandahålla en tjänst via denna webbplats som är ett resultat av någon händelse utanför vår rimliga kontroll inklusive (utan begränsning) strejker, haveri i system eller nätverksåtkomst, brand, explosion eller olycksfel av någon tredje parts telekommunikations- eller tjänsteleverantör.

Du ansvarar också för att se till att alla personer som kommer åt vår sida via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.

5. Tillåten användning

Vi ger dig härmed tillåtelse att komma åt och använda vår webbplats, med förbehåll för följande villkor:

  • Att inte distribuera någon del eller delar av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till något webbplatsinnehåll, i något medium utan vårt förhandsgodkännande.
  • Att inte ändra eller modifiera någon del av webbplatsen.
  • Att inte inaktivera eller störa några säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen.
  • Att inte använda webbplatsen på något sätt som är eller kan påverka användarnas åtkomst till denna webbplats.
  • Använd inte webbplatsen för något syfte som är olagligt, ärekränkande, trakasserande, kränkande, bedrägligt eller obscent sätt eller på något annat olämpligt sätt.

Varje brott mot ovan nämnda villkor ska utgöra ett brott mot webbplatsens villkor.

6. Brott mot webbplatsens villkor

Om vi anser att du har brutit mot någon av dessa acceptabla användningsvillkor för webbplatsen, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga inklusive, men inte begränsat till:

  • Utfärda en varning till dig.
  • Rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på ersättningsbasis till följd av överträdelsen.
  • Om du är en registrerad användare drar du omedelbart, tillfälligt eller permanent tillbaka din rätt att använda vår webbplats.
  • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser är nödvändigt.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på brott mot dessa acceptabla användarvillkor för webbplatsen. Svaren som beskrivs ovan är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

7. Friskrivningar

Din åtkomst till och användning av webbplatsen sker på egen risk. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. K2 Corporate Mobility ger inga garantier, utfästelser eller åtaganden om något av innehållet på denna webbplats. I tillämpliga fall påverkas inte dina lagstadgade rättigheter av dessa villkor. I synnerhet vidtar K2 Corporate Mobility alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra användare från skadlig programvara eller buggar eller andra föremål av destruktiv karaktär, men K2 Corporate Mobility kan inte garantera att denna webbplats är fri från skadlig programvara eller buggar och andra föremål av destruktiv karaktär. Du ansvarar för att implementera tillräckliga rutiner och viruskontroller (inklusive antivirus- och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla kraven på noggrannheten och säkerheten för datainmatning och -utmatning. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår sida, servern på vilken vår sida är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår sida. Du får inte attackera vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda vår sida omedelbart.

K2 Corporate Mobility ska inte hållas ansvarigt för skador, förluster (oavsett om de är direkta, indirekta eller följdrelaterade), utgifter, skulder, förlust av vinst eller kostnader som härrör från användningen av, tillgången till eller tilliten till informationen som ges av dess anställda, agenter eller underleverantörer i förhållande till, inkluderade i eller tillgängliga via, dess webbplats.

8. Länkar till och från andra webbplatser

I alla fall där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information och representerar inte ett stöd. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och ger som sådana inga garantier eller påståenden om deras innehåll, och K2 Corporate Mobility har inte heller något ansvar i samband med någon av dem (inklusive, men inte begränsat till, ansvar som härrör från påståenden om att innehållet på en tredje parts webbplats bryter mot någon lag eller någon persons rättigheter eller är obscent, ärekränkande eller skandalöst).

9. Personuppgifter

K2 Corporate Mobility kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ytterligare dataskyddslagar. För att ta reda på mer om hur vi använder dina personuppgifter kan du gå till vår webbplats sekretesspolicy.

10. Lag och jurisdiktion

Detta avtal och alla tvister som uppstår ur det kommer att styras av och i enlighet med lagarna i England och Wales. Varje tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller dess bildande (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

11. Kontakta oss

Du kan kontakta oss på privacy@k2corporatemobility.com

 

Senast uppdaterad 25 januari 2021.

 

 

 

 

BEHÖVER DU HJÄLP MED NÅGOT HÄR?