Rådgivningstjänster
Rådgivning och konsultation

Vi underlättar internationell mobilitet i ett föränderligt landskap

I en global ekonomi är internationell rörlighet viktigare än någonsin. Möjligheten att flytta medarbetare snabbt, enkelt och i linje med alla regelverk är en förutsättning för att lyckas. Det har medfört att HR-avdelningar och global mobility-funktioner idag har blivit strategiska partners när företag expanderar till nya marknader.

Våra expertrådgivare ger er skräddarsydd rådgivning och lösningar som fungerar för just er verksamhet. Vi kan bland annat hjälpa er att identifiera strategiska och operativa möjligheter, hitta nya sätt att tillföra värde i er verksamhet, minska riskerna och säkerställa regelefterlevnad.

”The K2 way” – lösningar som utgår ifrån vad som skapar värde i just er verksamhet

Vi på K2 arbetar på ett annat sätt än många andra i branschen. Innan vi kastar oss in i att granska och utforma ett program, en policy eller process tar vi nämligen ett steg tillbaka. Först vill vi förstå er verksamhet och varför era HR-strategier ser ut på ett visst sätt. Utifrån det skräddarsyr vi en global mobility-lösning som genererar faktiskt värde, för just ert företag.

Genom ett nära samarbete med er utvecklar vi ett effektivt sätt att organisera er global mobility-funktion och bestämmer en strategi för er globala mobilitet. Programmet ska säkerställa:

 • att rätt medarbetare väljs ut, utvecklas och behålls.
 • att alla roller, ansvarsområden och tidsplaner är tydligt definierade.
 • att syfte, mål och personliga utvecklingsmål är fastlagda, dokumenterade och förankrade hos ansvarig chef.
 • att man har klarlagt syftet med flytten så att verksamhetens prioriteringar går i linje med  utvecklingsrelaterade prioriteringar och affärsvärde.
 • att alla policyer är ändamålsenliga, följer best practice och är kompatibla med verksamhetens mål.
 • att all planering som både företaget och individen behöver göra är klar innan uppdraget startas.
 • att en rigorös styrningsprocess är på plats.

Bred expertis, ovärderlig erfarenhet

Våra rådgivningsteam är experter inom Global Mobility och har erfarenhet från alla olika aspekter av internationell förflyttning av personal. Vi har dessutom en unikt bred erfarenhet från olika branscher, med kunder inom bank- och finansbranschen, telekom, e-commerce och olja- och gasutvinning. Oavsett förutsättningar, så arbetar vi alltid agilt, flexibelt och oberoende, och skräddarsyr alltid våra lösningar så att de passar er kultur, bransch och budget.

Program, policy och process

Global Mobility är en strategisk fråga, vi hjälper er att ta den dit

För att era utlandsuppdrag ska ge goda resultat och maximal avkastning krävs en strategisk approach. Ni behöver bland annat definiera och dokumentera er global mobility-strategi och linjera den med företagets HR-strategi, så att alla delar i er policy följer företagets övergripande strategi och är i linje med er Employer Branding. Vårt mål är att, tillsammans med er, utveckla globala riktlinjer och policyer som både ger flexibilitet och fungerar för er verksamhet. Vi granskar policyer, reviderar och ger rekommendationer utifrån best practice. Allt för att skapa en skräddarsydd lösning efter era specifika behov.

Benchmark av policyer

Tydlig ansvarsfördelning, bibehållen konkurrenskraft

Policyer måste vara konkurrenskraftiga och attraktiva. Inte bara jämfört med marknaden och branschen, utan även inom företaget. De bör också ge vägledning i ansvarsfrågor och andra viktiga delar i ert mobility-program. Att benchmarka med lösningar och erbjudanden ger ofta goda insikter om vad som krävs för att attrahera rätt medarbetare till företagets utlandsuppdrag.

Vi på K2 kan hjälpa er med att:

 • granska nuvarande strategi och supportpaket.
 • intervjua nyckelaktörer inom global mobilitet för att identifiera möjliga problem eller utmaningar inom er nuvarande policy.
 • tillsammans med er bedöma om ni bör benchmarka mot er bransch, en viss region eller specifika företag.
 • benchmarka er totala nuvarande lösning, samla data och ta fram rekommendationer.

Kostnadsscenarier

Definiera målbilden för internationella uppdrag, för att hitta kostnadseffektiva lösningar

Utlandsuppdrag kan i många fall innebära stora kostnader, men vägas upp av värdet för företaget. Syftet med en policy är att skapa en tydlig balans mellan kostnader och affärsbehov. Vi kan hjälpa er att ta fram en tydlig process som identifierar den affärsmässiga drivkraften bakom varje enskilt uppdrag, så att ni direkt kan se om uppdraget kvalar in under er policy. Det förbättrar chanserna för att flytten ska bli en bra investering för företaget.

För att säkerställa att ni på ett tydligt sätt kan motivera anledningen till, och kostnaderna för, ett uppdrag kan vi hjälpa er med att:

 • ta fram en översikt över uppskattade kostnader utifrån olika policyer.
 • utforma en detaljerad process för policystyrning som identifierar och fångar upp avvikelser och undantag från policyn.

Planering och regelefterlevnad

Minskad komplexitet och mindre risk

Regelefterlevnad, eller compliance, är en central del i varje global mobility-program. Att redan i ett tidigt skede planera skattefrågor så att löner, förmåner och andra ersättningar hanteras på ett kostnadseffektivt sätt är A och O. Genom att tydligt fastslå när, var och hur ersättningar och förmåner ska levereras får företaget rätt underlag, både internt och gentemot externa parter och myndigheter.

Det gäller också att planera den anställdes resor väl. När en medarbetare korsar en gräns, oavsett om det är mellan delstater eller länder, kan hen utan att vara medveten om det orsaka svåröverskådliga bekymmer och riskera att bryta mot lagar och regler. Både för sig själv, sin familj och för företaget. Det kan leda till alltifrån badwill för företaget till böter och skadeståndsansvar och upphävning av arbetstillstånd eller arbetsvisum för er eller er eventuella slutkund.

Vi på K2 hjälper er att navigera komplexiteten i utlandsuppdrag för att säkerställa att allt pappersarbete blir korrekt utfört och att inga viktiga steg i processen glöms bort. Vi kan  bland annat hjälpa er att granska era nuvarande arbetssätt, uppmärksamma er på potentiella risker, komma med rekommendationer och implementera smidiga lösningar.

Vi arbetar tillsammans med er för att:

 • granska förmåner för högsta möjliga skatteeffektivitet globalt.
 • dokumentera era processer och arbetssätt.
 • granska och uppdatera er skattepolicy.
 • granska planering av socialförsäkring och dess kostnadseffekter.
 • granska internationell och lokal arbetsrätt.

Policyframtagning

Vi ger expertråd och utvecklar ändamålsenliga policyer

Det övergripande syftet med en global mobility-funktion är, kort och gott, att hjälpa företaget att nå sina strategiska målsättningar. För att det ska ske behövs väldokumenterade, detaljerade riktlinjer och policyer. De hjälper er att leverera en konsekvent servicenivå, begränsar riskerna, säkerställer compliance och ger medarbetare på utlandsuppdrag en smidig, sömlös upplevelse.

För att uppnå detta kan vi ger stöd när ni tar fram:

 • detaljerade policydokument och utbildningsmaterial.
 • riktlinjer, checklistor, brev eller annan relevant dokumentation.

Granskning av processer

Höj det strategiska värdet, förbättra servicen och öka effektiviteten

Enkla men effektiva och väldokumenterade processer är avgörande för att hålla en konsekvent servicenivå i linje med företagets olika roller och ansvarsområden. Ibland behöver man dock granska och finjustera processerna för att stödja nya policyer eller för att kunna införa nya tjänster eller arbetssätt.

Vi på K2 kan samarbeta med er för att identifiera och granska de arbetsuppgifter och frågor som hanteras internt. Det kan röra frågor som samarbete med leverantörer, arbetsroller och ansvarsområden, beroendeförhållanden mellan olika leverantörer och potentiellt dubbelarbete i era processer. När vi granskar era processer gör vi en helhetsbedömning av hur er global mobility-funktion fungerar idag för att hitta kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar. Vi ser alltid till att våra rekommendationer är praktiskt genomförbara och skräddarsydda utifrån ert företags behov.

Vi arbetar tillsammans med er för att:

 • identifiera och dokumentera roller och ansvarsområden.
 • skapa framtidssäkrade processer utifrån ert arbetssätt och de tjänster ni erbjuder.

Hjälp att välja lokala samarbetspartners

Att få ut mesta möjliga av sin leverantör, lyckas med servicen och få nöjda medarbetare

Era lokala samarbetspartners har en avgörande roll för att ert mobility-program ska fungera smidigt och effektivt. Samtidigt kan det ibland vara en utmaning att se till att de levererar det de ska, på det sätt som ni kommit överens om.

Vårt rådgivningsteam har byggt upp en unik erfarenhet av att projektleda lokala relocationföretag och partners, över hela världen. De har arbetat med relocation och global mobility på andra företag och har dessutom stor erfarenhet av att hantera samarbetspartners i nuvarande 186 länder inom ramen för K2:s eget program för auktoriserade partners; GAPP.

Utifrån era behov kan vårt rådgivningsteam hjälpa er att hitta pålitliga, kompetenta lokala partners, eller granska och utvärdera er nuvarande lösning. Vi kan också ta fram transparenta servicenivåavtal och identifiera relevanta nyckeltal samt komma med rekommendationer som kan ge er ökad valuta för pengarna. Dessutom har vi stor erfarenhet av att samordna urvalsprocesser och leda hela gransknings- eller upphandlingsprocessen.

Gruppflyttar och nya destinationer

Effektiva flyttar och ändamålsenlig expansion

När ett företag startar upp verksamhet i en ny region är det vanligt att man flyttar hela team för att snabbt och effektivt komma in på den nya marknaden. Och, även om det kan vara en utmaning att flytta bara en person till en ny plats, blir det avsevärt mer komplext att flytta en hel grupp.

Det är vi vana vid. Därför arbetar vi alltid nära er organisation för att samordna och skräddarsy varje detalj så att flytten blir som ni tänkt och får de resultat ni vill uppnå. Vi hjälper er också hela vägen från planeringsstadiet tills dess att era kollegor är på plats, oavsett hur stor eller komplex flytten är. Om ni har behovet, kan vi även erbjuda data och rådgivning för att hjälpa er att välja den bästa platsen för ert nya kontor.

Genom K2 får ni assistans med allt från research och behovsanalys till compliance-frågor, relocationtjänster, immigrationsrådgivning och praktiskt stöd i samband med att medarbetarna flyttar in i sina nya bostäder. Ni kan helt enkelt alltid räkna med att vi har den kunskap och de resurser som krävs för att ta hand om er personal på bästa sätt.

Utbildning och kommunikation

Skräddarsydda paket för just era utbildningsbehov

För att ge den höga servicenivå som en global organisation kräver, måste ert Global Mobility-team alltid ha tillgång till den senaste kunskapen och expertisen. Det är de som förmedlar företagskulturen i organisationen och som möter de medarbetare ni vill attrahera. Därför måste de ha rätt expertis och alltid vara uppmärksamma på utmaningar och förändringar i branschen.

Vårt arbete gör att vi befinner oss mitt i den föränderliga och hektiska värld som är global mobility och relocation. Det ger oss unika insikter, som vi gärna delar med oss av genom skräddarsydda kurser och utbildningar.

Inför en kurs, utbildning eller löpande fortbildning gör vi alltid en analys av ert utbildningsbehov på lokal, regional eller global nivå. Med hjälp av sin expertis och research tar vi sedan, tillsammans med er, fram skräddarsydda kurser och utbildningspaket. Kurserna kan handla om ett stort spektrum av ämnen, såsom strategiska eller tekniska förändringar, nationella lagar och regler, policyer och teamstruktur. I våra kurser ingår alltid kursmaterial, samordning och uppföljning och de kan hållas på plats hos er eller på annan ort.

Vi kan också utveckla skräddarsydda kommunikationsplaner till er organisation för att underlätta förändringsarbete, utveckla best practice, eller introducera nya program, policyer eller processer.