Rådgivningstjänster
Immigrationstjanster

Ett helhetsgrepp som tar hänsyn till komplexiteten

Att efterleva olika länders immigrationslagar och -regler kan vara ett riktigt minfält, både för den anställda som ska flytta utomlands och för HR-avdelningen. Varje land har sina egna särskilda regler och det medföra både administrativa problem och ekonomiska risker om man inte efterlever dem.

Utan rätt vägledning kan sådana processer ofta vara komplexa och leda till både förseningar, ineffektivitet och oförutsedda kostnader. Att fylla i fel ansökan, missa en datumfrist eller inte ha koll på handläggningstider i destinationslandet kan orsaka kostsamma förseningar i kundens projekt och avsevärt öka arbetsbördan.

Vi på K2 förstår vikten av att hjälpa våra kunder att minimera de risker, förseningar och kostnader som kan uppstå vid brister i regelefterlevnad. Därför är vårt fokus att hjälpa er att navigera bland alla otaliga immigrationsregler och säkerställa att ni får det stöd som krävs för att era anställda ska kunna påbörja sitt arbete på sin nya arbetsplats vid avsedd tidpunkt.

Vår immigrationsservice har global täckning och innehåller ett komplett utbud av immigrationstjänster. Det gör att vi kan utforma skräddarsydda lösningar som möter just ert företags behov av stöd vid varje tillfälle, oavsett var i världen ni eller era anställda befinner er. Vårt mål är alltid att erbjuda er professionell immigrationsservice med full kontroll och god punktlighet som hjälper er att uppnå era mål, oavsett om det gäller korta uppdrag, långa uppdrag eller affärsresor. Vi hjälper er dessutom med att säkerställa att alla policyer och lokala juridiska regler efterlevs och ger er vägledning i samband med ansökningar. Genom vår molnbaserade plattform för ärendehantering, Ascent, följer vi dessutom varje ärende i realtid.

Vi arbetar tätt tillsammans med er och säkerställer att varje medarbetare får högsta möjliga servicenivå under sin flytt. Våra processer är framtagna för att ge en sömlöst upplevelse och minimera mängden nedlagd tid för era anställda och er personalavdelning, eller ert global mobility-team.

Så oavsett om ni enbart behöver hjälp med visumansökningar eller söker en mer heltäckande service som även inbegriper immigrationsrådgivning eller optimering av processerna för inköp, legalisering och attestering av dokument, finns vi här för er.

Mångsidig sakkunskap och erfarenhet, skräddarsydd för era behov

Vårt globala team består av immigrationsexperter med erfarenhet från många olika branscher och företagstyper. Alla våra specialister har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hantera personliga frågor och uppgifter med aktsamhet och noggrannhet.

Utöver våra egna specialister, så förvaltar vi även ett globalt nätverk av certifierade, specialiserade immigrationspartners som hjälper till med lokal service, juridisk rådgivning och stöd inom regelefterlevnad. Samtliga partners har rekryterats till vårt program för internationella auktoriserade partners; GAPP. Det innebär att de har uppvisat samma höga servicestandard, pålitlighet, transparens, effektivitet och kommunikationskunskap som våra övriga auktoriserade partners. Alla har dessutom gått igenom en fullständig due diligence-process som säkerställer global juridisk efterlevnad av regelverk för bekämpning av penningtvätt, bestickning och korruption samt efterlevnad av GDPR-lagstiftningen.

Arbetstillstånd och affärsvisum

Vi förenklar processen och ser till att allt stämmer

När man arbetar i ett internationellt företag är det vanligt med affärsresor. Därför är det viktigt att planera väl, särskilt för de medarbetare som reser mer frekvent. Som arbetsgivare måste ni försäkra er om att ingen av era anställda hamnar på fel sida om en viss immigrationsbestämmelse och på så sätt riskerar höga böter, negativ påverkan på företagets rykte eller minskad produktivitet som följd.

K2:s immigrationsspecialister kan hjälpa er med affärsvisum för affärsresor och korttidsuppdrag, oavsett vilken destination i världen det gäller. Förutom att sköta individuella ärenden kan vi även erbjuda central samordning för kunder med omfattande behov av affärsresor.

Vårt mål är att avlasta er och hantera komplexiteten åt er. Vi förenklar er process genom att schemalägga möten med lokala myndigheter, betala lokala avgifter, delta i viktiga telefonsamtal och ge vägledning genom hela processen.

Vår service omfattar följande delar:

  • Rådgivning i immigrationsfrågor – vi identifierar och analyserar vilka krav som gäller för varje destination och om det föreligger särskilda förutsättningar som beror på den anställdes medborgarskap eller eventuella tidigare förehavanden.
  • Sammanställning av immigrationskrav – vi tillhandahåller detaljerad information om allt som krävs under immigrationsprocessen. Vi ger er också en tidsplan, som även beskriver potentiella hinder, förseningar, risker och compliance-frågor.
  • Konsulära tjänster – vi sammanställer visumdokumentation och hjälper till med era ansökningar hela vägen till dess att visumet är utfärdat och överlämnat. Vi fyller i alla nödvändiga ansökningsformulär och formulerar stödjande dokument från företaget. Utöver det ger vi råd om vilken dokumentation som krävs och granskar era dokument innan de lämnas in för att minimera risk för eventuella avslag.
  • Samordning av ärenden – vi håller reda på giltighetstid för visum och arbetstillstånd, meddelar och påminner er HR-avdelning i god tid innan det är dags för förnyelser, hanterar avregistrering hos lokala myndigheter och ger regelbundna rapporter med uppdateringar. Vi kan hjälpa till med alla slags förnyelser och hjälper er att sammanställa all nödvändig information. Vi kan dessutom hjälpa er med uppföljning gentemot lokala myndigheter när det behövs.
  • Lokal registrering – vi kan också hjälpa till med registrering hos lokala myndigheter efter ankomsten i värdlandet. Vi sammanställer all nödvändig dokumentation och kan följa med medarbetaren till berörda myndigheter för att säkerställa att allting sköts i enlighet med lokala bestämmelser.

Officiella dokument

Vi vet vad som krävs och minskar antalet störningsmoment

Att hitta rätt bland alla olika immigrationsbestämmelser världen över är både komplicerat och tidsödande. Särskilt svårt kan det vara att identifiera och lämna in all den dokumentation som krävs. Det är lätt att glömma var originaldokumenten finns, eller att man behöver en översatt, legaliserad eller attesterad version av vissa dokument. Ett till synes litet misstag leder lätt till frustration, oväntade kostnader och kraftiga förseningar i processerna.

Vi på K2 kan ta över hela processen så att era anställda kan fokusera på det som är viktigt. Vi ser till att alla nödvändiga dokument är på plats och vidimerar dem när det behövs. Vi kan också avgöra vilken form av legalisering som krävs. Vid mer komplexa processer, som till exempel innefattar ansökningar i flera länder eller dokument från ett flertal myndigheter, kan våra regionala immigrationsexperter samordna processen över olika nationella områden/jurisdiktioner.

Rådgivning i immigrationsfrågor

Vi identifierar era behov och upprättar effektiva arbetsplaner

Att anställa och omlokalisera medarbetare internationellt innebär många utmaningar. Något av det mest komplexa och kostsamma är att hålla sig uppdaterad om ändringar i lagstiftning och lokala immigrationsregler. Med begränsade interna resurser kan detta vara en tuff utmaning.

Det är här K2 kommer in i bilden. Våra immigrationsexperter är väl insatta i de senaste förändringarna inom olika branscher och länder och håller er uppdaterade i realtid. Vi hjälper er att planera era immigrationsbehov och säkerställer att ni har effektiva, ändamålsenliga arbetssätt som efterlever de lokala myndigheternas krav.

Vi gör regelbundna granskningar och förbättringar av våra kunders policyer och säkerställer att de ligger i linje med företagets prioriteringar och strategier för kompetensutveckling. Vi utför också revisioner av regelefterlevnad och granskar risker för att begränsa oförutsedda kostnader och ge förslag på förbättringar.